XLIV Reunión de Estudios Regionales

Enviament de resums i comunicacions

El resum de les comunicacions haurà d’estar en poder del comitè organitzador, a efectes de la seva avaluació, abans del 14 de maig de 2018. El treball complet es pot enviar de la mateixa manera un cop que el resum hagi estat acceptat. L’acceptació del resum serà notificada als autors amb anterioritat al 31 de maig de 2018 per que puguin preparar la comunicació completa. L’enviament de les comunicacions haurà de ser fet per un dels autors, independentment del nombre d’autors que participen en les comunicacions.

IMPORTANT: Recordeu que per enviar i gestionar el seu resum / comunicació s’haurà d’haver registrat prèviament.

Una volta registrat, el responsable del treball ha d’indicar, a través de la seva àrea privada, el nom i correu electrònic de tots els autors de cada comunicació. És imprescindible que cada coautor es registre també, en cas contrari els seus noms no hi apareixeran al programa. Es prega que la informació que sobre els coautors sigui idèntica a la informació que els coautors incloguin en la seua fitxa de registre. Si el responsable ha afegit correctament els noms i correus electrònics, la seua comunicació apareixerà a l’àrea privada de tots els coautors.

Per afavorir el correcte desenvolupament de les sessions del congrés, els autors disposaran de 15-20 minuts per efectuar la presentació de la seva comunicació, seguits de 5-10 minuts de comentaris i debat entre els assistents.

Normes per a l’enviament de treballs

Per aconseguir una presentació homogènia de les comunicacions presentades hauran d’utilitzar les plantilles adjuntes:

Model Abstract normal (a): resum de màxim 300 paraules amb dimensió territorial, regional.

 

Model Abstract Ampliat (aa): S’acceptarà la presentació de resultats de treballs d’investigació en curs per als quals no hi hagi encara un article complet. S’acceptaran també treballs que estiguin finalitzats però els autors no desitgen que siguin mostrats en les actes del congrés. Perquè el Comitè Científic pugui considerar l’acceptació d’aquests treballs es requerirà l’enviament d’un resum ampliat, amb una extensió mínima de 1.500 paraules

 

Model Abstract Taller Jove investigador (aj): Amb l’objectiu d’ajudar els nous investigadors en els inicis de la seva carrera es proposa un taller a desenvolupar la vesprada del divendres 23. Aquest taller té com a finalitat que el nou investigador mostri la seua línia d’investigació. La presentació de resultats no serà necessària, llavors el que es busca és que l’investigador mostri la seua hipòtesi de partida, els seus objectius i, sempre que sigui possible, mostri un pla de treball associat a la metodologia que voldria implementar. Per a participar en aquesta modalitat és necessari l’enviament d’un resum amb el títol de la idea i una breu explicació. El format de presentació d’aquests treballs serà el pòster, que serà mostrat a la sessió del divendres 23.

 

Model Abstract Transferència de Coneixement-Practitioners (ap): Les sessions de transferència de coneixement entre universitats i centres de recerca amb les empreses, associacions, i sector públic, estan orientades al diàleg i intercanvi de coneixements, experiències i necessitats entre aquests agents. Aquestes sessions prescindeixen de format acadèmic convencional i canvien a un format fresc, àgil i directe que permeti escoltar, debatre, crear relacions i resoldre reptes puntuals o reptes globals per a la societat, les empreses i l’acadèmia. El comitè organitzador anima la presentació de comunicacions de qualsevol d’aquests actors per a la seva discussió en el congrés. El format inicial és el d’un resum de la comunicació, i en el seu format final pot ser un resum ampliat, un article o una presentació en PowerPoint (o altres formats similars).

 

Model Paper (p): Comunicació amb un màxim de 25 pàgines amb dimensió territorial, regional, que continga l’abstract acceptat prèviament.

 

Les normes considerades en aquestes plantilles són:

  • Les comunicacions han de tindre una extensió màxima de 25 pàgines DIN A4 en format .doc i una grandària màxima de 2 MB. És estrictament necessari haver fet servir les plantilles que s’enllacen amunt.
  • Els epígrafs han de estar numerats correlativament i en negreta.
  • Els quadres i gràfics han de estar numerats correlativament, intercalant-se en el text, després de ser citats per primera vegada.
  • Font del text principal: Times New Roman, 12 cpi.
  • Espaiat interlineal: 1,5 línies.
  • Format de paràgraf: espaiat anterior i posterior 6 cpi.
  • Numeració de pàgines: totes les pàgines, excepte la primera, han de portar numeració inferior centre:
  • La bibliografia seguirà el format que s’indica a continuació:

World Bank (2002): Cities on the Move: a World Bank Urban Transport Strategy Review, World Bank, Washington DC.

Becattini, G. (2002): “Del distrito industrial marshalliano a la ‘teoría del distrito’ contemporánea. Una breve reconstrucción crítica”, Investigaciones Regionales, nº1, p.9-32.